Top

Φωσφίνη

Φωσφίνη

Φωσφίνη

 Φωσφίνη

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις απαιτήσεις ώστε να γίνει ασφαλής και αποτελεσματικός υποκαπνισμός με φωσφίνη (ΡΗ3).Οι μέθοδοι υποκαπνισμού πρέπει να γίνονται με την χρήση σκευασμάτων φωσφίνης που διατίθενται στην αγορά και είναι εγκεκριμένα (ταμπλέτες, σφαιρίδια, δισκία ή καλυμμένες μορφές εντός σακιδίων). Για τον υποκαπνισμό με φωσφίνη θα πρέπει να ακολουθείται πάντα ένα πρότυπο ανάλογα με την εφαρμογή, όπως είναι ο υποκαπνισμός για την απεντόμωση κενών χώρων (π.χ. σιλό), μονάδων μεταφοράς, υποκαπνισμός σε εμπορευματοκιβώτια – κοντέινερ) και χύδην ή ενσακκιασμένων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος συγκεκριμένος πελάτης (π.χ. καπνοβιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων)έχει ορίσει ένα δικό του πρότυπο σχετικά με τη διεξαγωγή υποκαπνισμού με φωσφίνη, τότε αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Χρήση φωσφίνης

Με τον όρο χρήση φωσφίνης αναφερόμαστε στην εφαρμογή οποιονδήποτε σκευάσματος αερίου φωσφίνης (π.χ. φωσφορούχο αργίλιο, φωσφορούχο μαγνήσιο) με σκοπό τον υποκαπνισμό κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων. Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη γίνεται προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν επιβλαβείς οργανισμοί (κυρίως έντομα), συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής απομόνωσης (καραντίνας) των εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) μεταφοράς. Η εφαρμογή της φωσφίνης θα πρέπει βάση νόμου να γίνεται από πιστοποιημένη εταιρεία απεντομώσεων μυοκτονιών. Η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για τον προσχεδιασμό της διαδικασίας. Τη μεταφορά και την αποθήκευση του καπνιστικού. Την εφαρμογή και την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των αερίων.Τον εξαερισμό, την άνευ αερίων απελευθέρωση, τη διάθεση τον απαερωμένου μεταφορέα, και την τήρηση αρχείων.

Απαιτήσεις για επιτυχή υποκαπνισμό

Ο υποκαπνισμός δεν αποτελεί υποκατάστατο για το πρόγραμμα ελέγχου παρασίτων. Ο υποκαπνισμός γίνεται μόνο κάτω από καλές προϋποθέσεις όσον αφορά την καθαριότητα. Η σημασία της κάθε είδους πρόληψης προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Τα κτίρια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, η οποία να ελαχιστοποιεί την εισβολή επιβλαβών οργανισμών (π.χ.σαράκι σε εργοστάσιο ξυλείας). Ο διεξοδικός και τακτικός καθαρισμός σύμφωνα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόληψη των επιβλαβών οργανισμών, κυρίως των εντόμων αποθηκών καθώς ο καθαρισμός ελαχιστοποιεί την διαθεσιμότητα των πόρων διατροφής (χυμένο προϊόν). Για παράδειγμα  σκόνη αλεύρων κ.λπ. δύνανται να αποτελέσουν πηγές εστιών εντόμων, ακόμη και έπειτα από την απολύμανση με υποκαπνισμό. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις, το αέριο της φωσφίνης δεν διεισδύει αρκετά γρήγορα σε τέτοιες σωρεύσεις, ώστε να παρέχει τον 100% έλεγχο όλων των σταδίων ζωής των εντόμων.

Μην πραγματοποιείτε υποκαπνισμό προληπτικά

Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη χωρίς λόγο (προληπτικά) αποτελεί οικονομική σπατάλη και δημιουργεί περιττούς κινδύνους, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τήρηση οδηγιών κατασκευαστή φωσφίνης

Η μη σωστή τήρηση των πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή της φωσφινης (δοσολογία, χρόνος έκθεσης και λοιπές σημαντικές οδηγίες χρήσης) δύναται να προκαλέσουν την αποτυχία του υποκαπνισμού ή να δημιουργήσει κινδύνους πού σε διαφορετική περίπτωση Θα μπορούσαν εύκολα να αποφευχθούν.

Τήρηση νομικών απαιτήσεων

Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη αποτελεί ενέργεια η οποία περιέχει μια επικίνδυνη ουσία. Ως εκ τούτον ρυθμίζεται αυστηρά διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Σημαντικοί τομείς στη νομοθεσία πού πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • Κανονισμοί περί της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Κανονισμοί περί της αποθήκευσης και της χρήσης επικίνδυνων ουσιών.
  • Κανονισμοί περί της ασφάλειας στην εργασία.
  • Κανονισμοί φυτοπροστασίας (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων προϊόντων).
  • Κανονισμοί περί της έγκρισης και της χρήσης των παρασιτοκτόνων.
  • Κανονισμοί περί της ασφάλειας των καταναλωτών (νομοθεσία περί των τροφίμων και των ζωοτροφών)
  • Κανονισμοί περί της προστασίας τον περιβάλλοντος (διάθεση αποβλήτων, καθαρός αέρας, κ.λπ.).

Η εθνική νομοθεσία σε πολλές χώρες προϋποθέτει σχήματα προσωπικής και εταιρικής αδειοδότησης σχετικά με την εφαρμογή της φωσφίνης. Τα οποία αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την έννομη λειτουργία. Μόνο καλά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι φορείς υποκαπνισμού και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό θα πρέπει να χειρίζεται καπνιστικά προϊόντα υπό την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα. Αυτό αφορά τους εργαζομένους σε εταιρείες απολύμανσης με υποκαπνισμό. Καθώς και τούς εργαζομένους των βιομηχανικών επιχειρήσεων οι οποίες διενεργούν απολύμανση με χρήση υποκαπνισμού.  Πέραν της  εθνικής νομοθεσίας, δύναται να ισχύει το διεθνές δίκαιο, π.χ. οι κανονισμοί και οι συστάσεις τον ΔΝΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) περί της ασφαλούς χρήσης των παρασιτοκτόνων επί των πλοίων. Πριν από κάθε εφαρμογή φωσφίνης θα πρέπει να έχουμε βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί για απολυμασμένα με υποκαπνισμό εμπορεύματα.

Φωσφίνη

 

Εκτός από τις νομικές διατάξεις και τις οδηγίες τον κατασκευαστή δύνανται να υπάρχουν και άλλοι κανόνες ή πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται. ‘Ενα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι κατευθυντήριες οδηγίες από την καπνοβιομηχανία περί του υποκαπνισμού με χρήση φωσφίνης. Οι οποίες έχουν θέσει ένα αυστηρό πλαίσιο προϋποθέσεων περί του υποκαπνισμού των καπνών (ελάχιστες θερμοκρασίες και περίοδοι έκθεσης).

Κατάλληλες συνθήκες υποκαπνισμού με φωσφίνη

0 επιτυχής υποκαπνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον υπό ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες. Ο επιτυχής υποκαπνισμός με χρήση φωσφίνης απαιτεί επαρκώς υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ στην περίπτωση της εφαρμογής των δομών μεταλλικού φωσφιδίου απαιτεί επαρκώς υψηλά επίπεδα υγρασίας στον αέρα των εμπορευμάτων. Γενικά, η θερμοκρασία αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα. Κατά προτίμηση, το πλέον καταλληλότερο εύρος Θερμοκρασίας υπό την οποία θα πρέπει να εκτελείται η εφαρμογή υποκαπνισμού κυμαίνεται μεταξύ 15°C και 30°C.

Λόγω της χαμηλής βιολογικής δραστηριότητας των εντόμων, δεν συνιστάται ο υποκαπνισμός με φωσφίνη σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C εντός τον εμπορεύματος. Μόνον ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο υποκαπνισμός νωπών φρούτων. Δύνανται να απαιτούν διαφορετικές συνθήκες και Θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Ως προς το Θέμα της υγρασίας, οι συνηθισμένες τιμές υγρασίας των προϊόντων είναι επαρκείς για την απελευθέρωση αερίων από τις δομές μεταλλικού φωσφιδίου.

Ο υποκαπνισμός των σπόρων σιτηρών συνήθως διεξάγεται σε περιέκτες που έχουν υγρασία μεταξύ 9 και 14%. Εκτός από τις εξαιρετικά ξηρές κλιματολογικές συνθήκες συνήθης φυσική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι γενικά επαρκής. Παρακαλούμε να τηρούνται πάντα αρχεία σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού με την χρήση φωσφίνης. Ιδίως τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του προϊόντος, αντικειμένουή εμπορεύματος.

Εμπορεύματα προς υποκαπνισμό

Οι χώροι,τα αντικείμενα και τα εμπορεύματα πρέπει να είναι  κατάλληλα για εφαρμογή με φωσφίνη. Πριν από την έναρξη του υποκαπνισμού, το προς απολύμανση αντικείμενο,  το εμπόρευμα καθώς και ο περιβάλλον χώρος αυτών πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά. Λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητά τους για την αποτελεσματική, επιτυχή και ασφαλή εφαρμογή με χρήση φωσφίνης. Είναι σημαντικό όλα τα βήματα εργασίας να μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την οποιαδήποτε πρόκληση κινδύνου για τον άνθρωπο (εργαζόμενοι και παρευρισκόμενοι) ή το περιβάλλον.

Η καταλληλότητα για την ορθή σφράγιση αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία και την ασφάλεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν δύνανται να ικανοποιηθούν, ηεφαρμογή με χρήση υποκαπνισμού με την χρήση φωσφίνης δεν είναι δυνατή.

Φωσφίνη και διάβρωση μετάλλων

Η φωσφίνη διαβρώνει τα πολύτιμα μέταλλα, όπως είναι για παράδειγμα ο χρυσός, το ασήμι, ο χαλκός και τα κράματά τους. Απαγορεύεται η εφαρμογή υποκαπνισμού με φωσφίνη σε χώρους οι οποίοι περιέχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εξοπλισμός όπως είναι οι πίνακες χειρισμού ή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Εκτός εάν ο εξοπλισμός μπορεί να σφραγιστεί αποτελεσματικά, προκειμένου να προληφθεί η διείσδυση της φωσφίνης.

Περιεκτικότητα σε υγρασία

Βασικά, προϊόντα με περιεκτικότητα σε υγρασία κάτω από 22% μπορούν να απεντομωθούν ασφαλώς με τη χρήση υποκαπνισμού με φωσφίνη. Ωστόσο, υπάρχουν λοιπά προϊόντα τα οποία περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε υγρασία και μπορούν να απεντομωθούν με τη χρήση υποκαπνισμού. Παρ’ όλα αυτά, διαφορετικές παράμετροι Θα πρέπει να έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενο στάδιο. Η καταλληλότητα του εμπορεύματος για να έρθει σε επαφή με το καπνιστικό προϊόν Θα πρέπει να είναι ήδη γνωστή ή να έχει ελεγχθεί. Θα πρέπει να έχει επιλεχθεί η σωστή δομή τον καπνιστικού προϊόντος, προκειμένου να αποφενχ0εί η απώλεια ποιότητας.

Επίλογος

Ο υποκαπνισμός με χρήση φωσφίνης είναι μία ενέργεια με υψηλό επαγγελματικό κίνδυνο. Απαιτεί σημαντική εμπειρία και άριστη γνώση των διαδικασιών. Όλες οι απεντομώσεις θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και με την χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. Πριν από κάθε υποκαπνισμό με την χρήση φωσφίνης θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (ΕΕΚ). Και εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας υγείας (ΣΑΥ). Μετά το τέλος της εφαρμογής φωσφίνης θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό fumigationκαι τεχνικό report.

Σε περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε απεντόμωση με την χρήση φωσφίνης,  οι συνεργάτες μου και εγώ μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας στο email d.bakalis@trap.gr ή να γράψετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας εδώ μετά το τέλος του άρθρου. Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας τις καθημερινές 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 210 2134450.

 

Share
No Comments

Post a Comment