Top

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα αναλύσουμε την χρησιμότητα που έχει ο Φακέλος Απεντόμωσης Μυοκτονίας στις επιχειρήσεις υγειονομικής σημασίας. Βάσει Νόμου η καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών είναι απαραίτητη σε κάθε επαγγελματικό χώρο παραγωγής και εμπορίας τροφίμων. Τα παράσιτα μπορούν να προσβάλουν τα τρόφιμα, να τα καταστρέψουν ή να μεταδώσουν παθογόνους μικροοργανισμούς και να υποβαθμίσουν την ποιότητάτους. Έτσι  καθιστούν τα τρόφιμα ακατάλληλα προς κατανάλωση με αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική ζημιά και τον κίνδυνο επιβολής προστίμου από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Για τις επιχειρήσεις υγειονομικής σημασίας που παράγουν ή διαχειρίζονται τρόφιμα το κράτος έχει θεσπίσει νόμους βάσει κοινοτικών οδηγιών, που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να ακολουθούν ένα πρόγραμμα ελέγχου παρασίτων (Insect pestcontrol).

Ο νόμος ορίζει πως οποιαδήποτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της να συνάψει συνεργασία με μία αδειοδοτημένη εταιρεία απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα απεντόμωσης μυοκτονίας καταρτίζεται από το επιστημονικό προσωπικό εταιρείας απεντομώσεων και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό προληπτικών και κατασταλτικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να ορίζονται οι εργασίες που θα γίνονται και η συχνότητα εφαρμογής τους.

Ποιοι πρέπει να έχουν τον Φάκελο Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Φάκελος εργασιών απεντόμωσης μυοκτονίας πρέπει να βρίσκεται σε όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται με κάθε τρόπο τρόφιμα. Με βάση την Ελληνική & την Διεθνή νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ) & (ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000) καθώς επίσης και τις σχετικές οδηγίες υγιεινής του ΕΦΕΤ ο φάκελος απεντόμωσης μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή ελέγχου παρασίτων.

Ο Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε:

Εμπορικές επιχειρήσεις:

Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων (supermarket), παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, αρτοποιία, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης τροφίμων, οπωροπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων τροφίμων, καφεκοπτεία, καταστήματα ψιλικών, καθώς και καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών:

Όλες οι επιχειρήσεις αναψυχής, τα ξενοδοχεία, οι οίκοι ευγηρίας κ.λ.π. καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως κομμωτήρια, καταστήματα νυχοπλαστικής κλπ.

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης:

Όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε πελάτες κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά. Επιχειρήσεις  όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά για κατ’ οίκον κατανάλωση. Οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών. Καθώς και γενικά κλινικών και λοιπών ιδρυμάτων και μεταφορικών μέσων (πλοία, τρένα αεροπλάνα κ.λ.π.)

Περιεχόμενα Φακέλου Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των περιεχομένων του φακέλου απεντόμωσης μυοκτονίας θα δώσουμε κάποιους ορισμούς:

 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Με το συγκεκριμένο έγγραφο η εκάστοτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας αναθέτει σε εξειδικευμένη εταιρεία Απολυμάνσεων, να εκτελέσει τις εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας. Σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της, όπως θα έχει συμφωνηθεί.

 • Πιστοποιητικό Απεντόμωσης-Μυοκτονίας

Μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής που πραγματοποιείται, παρέχεται πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας στην επιχείρηση. Με αυτό είναι διασφαλισμένη σε κάθε τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας.

 • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Είναι ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους (υγείας, πυρός & αντιδραστικότητας). Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χρήσης, αποθήκευσης, χειρισμού και έκτακτης ανάγκης του υλικού. Τα MSDS παρασκευάζονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του υλικού.

 

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

 

Αποστολή Φακέλου και Σύμβασης Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Με την υπογραφή της σύμβασης υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας, η εταιρεία απεντομώσεων θα πρέπει να αποστείλει τον Φάκελο ελέγχου εντόμων και τρωκτικών, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Ο φάκελος απεντόμωσης μυοκτονίας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Στοιχεία της εταιρείας απεντομώσεων και του υπευθύνου επιστήμονα που έργου.
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά της εταιρείας
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του υπεύθυνου επιστήμονα ή της επιχείρησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας, από διαπιστευμένους πάντα φορείς.
 • Έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης του προγράμματος (ευρήματα, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες)
 • Ενημερωμένο αρχείο κατάστασης παγίδων – δολωματικών σταθμών (καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτηση τους σε άλλα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων).
 • Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις (προγραμματισμένες και έκτακτες) και τις εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Εκθέσεις εργασιών.
 • Πιστοποιητικά Απεντομώσεων Μυοκτονιών.
 • Πληροφοριακά έντυπα χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.
 • Άδειες έγκρισης κυκλοφορίας χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.
 • Οδηγίες Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet MSDS) όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στον χώρο.
 • Κάτοψη των χώρων της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνονται το δίκτυο των δολωματικών σταθμών, το δίκτυο των μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών καθώς και οι εντομοπαγίδες.

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

 

Ενημέρωση Φακέλου Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Ο φάκελος απεντόμωσης μυοκτονίας σε κάθε επίσκεψη του συνεργείου της εταιρείας απεντομώσεων ενημερώνεται με νέα δεδομένα. Αυτά είναι τα πιστοποιητικά των εφαρμογών απεντόμωσης μυοκτονίας και οι εκθέσεις πεπραγμένων όπου αναγράφονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν κάτοψη του χώρου με επισημάνσεις των αριθμημένων σημείων ελέγχου (control points) και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου ανά σημείο. Με τον τρόπο αυτό μέσω του φακέλου ελέγχου παρασίτων πιστοποιείται και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.

Η εταιρεία απεντομώσεων αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου απεντόμωσης μυοκτονίας όπου καταγράφονται και πιστοποιούνται όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα των εφαρμογών.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Από τα στοιχεία στον φάκελο απεντόμωσης μυοκτονίας μπορούν να εξαχθούν δεδομένα σχετικά με τα παράσιτα και την προσβολή που δημιουργούν. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αναλύονται μετά από κάθε εφαρμογή απεντόμωσης και μυοκτονίας για την εξαγωγή πολύ σημαντικών συμπερασμάτων. Η στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσματα αυτά μπορούν ακόμα να απεικονίζονται μέσω γραφημάτων. Έτσι είναι δυνατή η άμεση αξιολόγησή τους και η άμεση σύγκρισή τους με τα στοιχεία προηγούμενων εφαρμογών. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις θα πρέπει να επεξηγούνται σε κείμενο με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να αναφέρονται γραπτώς τα συμπεράσματα ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενό τους.

 

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

 

Έλεγχος Υλοποίησης Εργασιών Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του έργου απεντόμωσης μυοκτονίας, οι ελεγκτές διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας παραγωγής τροφίμων και οποιοσδήποτε ελεγκτικός φορέας (π.χ. Ε.Φ.Ε.Τ), πρέπει να μπορούν να ελέγξουν τις εργασίες που πραγματοποιούνται σχετικά με τον έλεγχο των παρασίτων. Παράλληλα θα πρέπει να μπορούν να δουν τα σκευάσματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Συνεπώς ο φάκελος απεντόμωσης μυοκτονίας έχει και την χρησιμότητα να αποδεικνύει τις εργασίες και το πρόγραμμα ελέγχου παρασίτων που γίνεται σε μία επιχείρηση. Για αυτό τον λόγο ο φάκελος θα πρέπει να τηρείται και να ενημερώνεται σε κάθε χώρο υγειονομικής σημασίας. Η ενημέρωση του φακέλου μετά από κάθε εφαρμογή είναι αρμοδιότητα του υπεύθυνου επιστήμονα της εταιρείας απεντομώσεων.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το πρότυπο του ISO 9001. Επίσης τα συστήματα αποθήκευσης στο διαδίκτυο (cloud) δίνουν την δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία που αποθηκεύουμε εκεί, οπουδήποτε βρεθούμε, μέσω ενός υπολογιστή, smartphone ή tablet και μίας σύνδεσης στο internet. Π.χ. εμείς στην Trap παράλληλα με την έντυπη μορφή του Φακέλου Απεντόμωσης – Μυοκτονίας, στο χώρο του πελάτη χρησιμοποιούμε το σύστημα e-Reporting ως συμπλήρωμα των διαδικασιών ελέγχου που προσφέρουμε. Σε αυτό το σύστημα o φάκελος απεντόμωσης-μυοκτονίας τηρείται και στην βάση δεδομένων του site μας και στην οποία έχουν αποκλειστική πρόσβαση οι πελάτες με την εισαγωγή ειδικού κλειδαρίθμου (username και password). Οι πελάτες μας μπορούν έτσι να ενημερώνονται μετά από κάθε εφαρμογή αφού στον ηλεκτρονικό φάκελο περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία – στοιχεία (πιστοποιητικά εφαρμογών, msds σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, αναφορές ελέγχου, reports, εγκρίσεις κυκλοφορίας σκευασμάτων, κατόψεις των χώρων με κωδικοποιημένα τα σημεία ελέγχου κλπ). Όλα τα παραπάνω μπορούν επίσης να ληφθούν σε μορφή pdf και είναι δυνατή η εκτύπωσή τους.

Συμπέρασμα

Ο φάκελος απεντόμωσης-μυοκτονίας ή φάκελος ελέγχου παρασίτων είναι ένα αρχείο, το οποίο μετά το τέλος κάθε εφαρμογής απεντόμωσης μυοκτονίας ενημερώνεται με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν. Σε κάθε εφαρμογή συντάσσεται μια υγειονομική έκθεση ευρημάτων από τον υπεύθυνο επιστήμονα (γεωπόνο, υγιεινολόγο) και εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Κάθε επαγγελματικός χώρος τροφίμων που διαθέτει τον φάκελο απεντόμωσης-μυοκτονίας πιστοποιείται αυτόματα ότι ακολουθεί πλήρες πρόγραμμα παρασιτολογικού ελέγχου γεγονός που αποτελεί υπαρκτό τεκμήριο απέναντι σε οποιοδήποτε ελεγκτικό φορέα (Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, κα) καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (πελάτη ή συνεργάτη-προμηθευτή).

Η σωστή τήρηση και η συστηματική ενημέρωση του φακέλου απεντόμωσης μυοκτονίας, δίνει την δυνατότητα να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της καταπολέμησης των παρασίτων, ανάλογα με τιςνέες ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε εφαρμογή.

Επικοινωνία

Αν χρειάζεστε φάκελο απεντόμωσης μυοκτονίας για την επιχείρησή σας και θέλετε να συνεργαστείτε με κάποια πιστοποιημένη εταιρεία όπως εμάς στην Trap μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο a.rapsomaniki@trap.gr. Ακόμα μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα αίτησης συνεργασίας με τη Trap και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Θα ορίσουμε ένα ραντεβού στον χώρο σας, θα καταγράψουμε τις ανάγκες σας και θα σας δώσουμε μία οικονομική προσφορά χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από μέρους σας. Αν θέλετε μπορείτε ακόμα να γράψετε τις ερωτήσεις, τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας εδώ μετά το τέλος του άρθρου. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με το γραφείο μας τις καθημερινές 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 210 2134450.

Share
No Comments

Post a Comment